Recent Posts

Thursday, June 20, 2019

MAMBO MUHIMU KUTOKA KITABU CHA WARUMIUtangulizi:

Warumi 1: 1 inatambua mwandishi wa kitabu cha Warumi kama mtume Paulo. Warumi 16:22 inaonyesha kwamba Paulo alitumia mtu mmoja jina Tertio kunakili maneno yake. kitabu cha Warumi huenda kiliandikwa 56-58 BK.

 Kama nyaraka zote za Paulo kwa makanisa, kusudi lake la kuandika lilikuwa kutangaza utukufu wa Bwana Yesu Kristo kwa kufundisha kanuni za mafundisho na kuadilisha na kuwatia moyo waumini ambao wangepokea barua yake. Wale ambao Paulo alijali sana ni wale ambao barua hii iliandikiwa-wale walio katika Roma ambao  "walipendwa na Mungu na walioitwa kuwa watakatifu" (Warumi 1: 7).
 Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni raia wa Roma, alikuwa na mapenzi ya kipekee kwa wale waliokuwa katika mkutano wa waumini katika Roma. Tangu hadi hapa hakuwa ametembelea kanisa katika Rumi, barua hii pia ilitumika kama utangulizi wake kwao.
Madhumuni makuu ya kuandika waraka huu kwa Warumi ilikua:-
v       Maombi na Shukrani
#
Waraka wa Mtume Paulo unabeba ujumbe maalumu kwa ndugu wote waliokua katika roma. Warumi 1:8 kwanza kabisa, Namshukuru Mungu wangu kwa Njia ya Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote,kwa sababu Imani Yenu inatangazwa duniani kote. Kwa maana Munguninaemtumikia kwa Moyo Wangu wote katika kuhubiri Injili ya Mwanae, ni shahidi wangu njisi ninavyowakumbuka.  Ujumbe wa Mtume Paulo unasisitiza Zaidi katika Maombi na shukrani kwa watu wote na kwa ajili ya Imani Ya Yesu kristo Alieshaidi mwaminifu katika utendaji kazi wa Injili na Imani Ulimwenguni Mwote.

Ghadhabu Ya Mungu Kwa Wanadamu
Ghadhabu ya Mungu Imedhirishwa kutoka Mbinguni dhidi ya Uasi wote na uovu wa wanadamu ambao huipinga kweli kwa uovu wao, kwa maana yote yanayoweza kujulikana kumhusu Mungu ni Dhahiri kwao, kwa sababu Mungu aliweka wazi kwao. Mtume Paulo anaeleza wazi wazi  kuhusu Hukumu ya Mungu kwa Wanadamu na anaendelea kueleza kwa kina Zaidi kuhusu Umilele na asili yake ya Uungu, Umeonekana Kwa Macho waziwazi ili wanadmu asiwe na udhuru. Warumi 1:21”Kwa Maana ingawa walimjua Mungu,hawakumtukuza yeye kama Ndiye Mungu wala hawakumshukuru,bali  bali fikra zao zimekuwa batili na mioyo yao ya Ujinga ikatiwa giza” ingawa wakjidai  kuwa wenye hekima wakawa wajinga.

Hukumu Ya Mungu.
Katika hukumu ya  Mungu Mtume Paulo anandelea kueleza  ya kua  hatauna udhuru wo wote wewe mtu uwaye yote,,utoaye hukumu kwa mwingine ,kwa maana katika jambo lo lote unalowahukumu wengine unajihukumu wewe mwenyewe kwa sababu wewe unayehukumu unafanya mambo hayo. basi tunajua hukumu ya Mungu dhidi ya wale wafanyao mambo kama hayo ni ya kweli.
Uaminifu wa Mungu.

Kuna faida kubwa kwa kila namna,kwanza kabisa, Wayahudi wamekabidhiwa lile neon halisi la Mungu. Ingekuwaje kama wengine hawakuwa na Imani  je? Kutokuamini kwao kungebatilisha Uaminifu wa Mungu? La hasha! Mungu na onekane mwenye haki na kila mwanadamu kuwa Mwongo, kama ilivyoandikwa katika warumi 3:4  “Ili uweze kujulikana kuwa na haki katika Maneno yako, nawe ukashinde katika hukumu”
Ikiwa uovu wetu unathibitisha haki ya Mungu waziwazi,tuseme nini basi? Je Mungu Kuileta ghadhabu yake juu yetu nikwamba yeye si mwenye haki?
Paulo alikuwa na msisimko juu ya kuwa na uwezo wa kuhudumu mwishowe katika kanisa hili, na kila mtu alikuwa anafahamu vizuri ukweli huo(Warumi 1: 8-15). Barua kwa Waroma iliandikwa kutoka Korintho tu kabla ya safari ya Paulo kwenda Yerusalemu kutoa sadaka zilizokuwa zimetolewa kwa ajili ya maskini huko. Alikuwa na lengo la kwenda Roma na kisha kwenye Hispania (Warumi 15:24), lakini mipango yake ilikatizwa wakati alikamatwa katika Yerusalemu. Hatimaye angeweza kwenda Roma kama mfungwa. Fibi, ambaye alikuwa mshirika wa kanisa la Kenkrea karibu na Korintho (Warumi 16: 1), huenda ndiye alipeleka barua Roma.

kitabu cha Warumi kimsingi ni kazi ya mafundisho na kinaweza kugawanywa katika sehemu nne: haki inayohitajika, 1: 18-3: 20; haki inayotolewa, 3: 21-8: 39; haki inayoonyeshwa, 9: 1-11: 36; haki inayotekelezwa, 12: 1-15: 13. Dhamira kuu ya barua hii ni dhahiri bila shaka-haki. Kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, Paulo kwanza analaani watu wote kwa dhambi zao. Anaonyesha matakwa yake ya kuhubiri ukweli wa Neno la Mungu kwa wale walio katika Roma. Ilikuwa tumaini lake kuwa na uhakika walikuwa wanakaa kwenye njia ya haki. Yeye kwa nguvu anasema kuwa haiionei haya Injili (Warumi 1:16), kwa sababu ni nguvu ambayo kila mtu anaokolewa kwayo.

kitabu cha Warumi kinatueleza kumhusu Mungu, yeye ni nani na amefanya nini. Kinatuambia kuhusu Yesu Kristo, nini kifo chake kilitimiza. Kinatuambia kuhusu sisi wenyewe, nini tulikuwa bila Kristo na sisi ni nani baada ya kuamini katika Kristo. Paulo anasema kwamba Mungu hakudai watu warekebishwe maisha yao kabla ya kuja kwa Kristo. Wakati tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu.

Paulo anatumia watu kadhaa wa Agano la Kale na matukio kama mifano ya ukweli wa utukufu katika kitabu cha Warumi. Ibrahimu aliamini na haki ilihesabiwa kwake kwa imani yake, na si kwa matendo yake (Warumi 4: 1-5). Katika Warumi 4: 6-9, Paulo anarejelea kwa Daudi ambaye alirudia ukweli huo: "Heri waliosamehewa makosa yao, na waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. "Paulo anatumia Adamu kuelezea Warumi mafundisho ya dhambi tulizorithi na anatumia hadithi ya Sarai na Isaka, mwana wa ahadi, ili kuonyesha kanuni za Wakristo kuwa wana wa ahadi ya neema kuu ya Mungu kupitia kwa Kristo. Katika sura 9-11, Paulo anakumbuka historia ya taifa la Israeli na kutangaza kwamba Mungu hatimaye hajakataa kabisa Israeli (Warumi 11: 11-12), lakini amewaruhusu kuwa na "mashaka" tu mpaka idadi kamili ya watu wa mataifa mengine wapate wokovu.

 kitabu cha Warumi kinaweka wazi kwamba hakuna kitu tunaweza kufanya ili kujiokoa wenyewe. Kila tendo "zuri" tumewahi fanya ni kama tambara chafu mbele ya Mungu. Hivyo ndivyo tulivyo wafu katika makosa na dhambi zetu ambapo kwamba ni tu neema na huruma ya Mungu inaweza kutuokoa. Mungu alionyesha neema hiyo na huruma kwa kumtuma Mwana wake, Yesu Kristo, ili afe msalabani kwa ajili yetu. Tunapogeuza maisha yetu kwa Kristo, hatudhibitiwa tena na asili yetu ya dhambi, ila tunadhibitiwa na Roho. Ikiwa tutakiri kwamba Yesu ni Bwana, na kuamini kwamba Yeye alifufuliwa kutoka kwa wafu, tumeokoka, na kuzaliwa upya. Tunahitaji kuishi maisha yetu yaliyotolewa kwa Mungu kama sadaka iliyo hai kwake. Ibada ya Mungu ambaye alituokoa inapaswa kuwa hitaji letu la juu. Labda utendaji bora wa Warumi unaweza ukawa kutekeleza Warumi 1:16 na kutoiionea haya Injili. Badala yake, hebu wote tuwe waaminifu katika kuitangaza
.

Sunday, May 19, 2019

Three Ways to Purify Your Thinking


If we are in Christ, God is remaking our minds.
Once, we were “darkened in [our] understanding” (Ephesians 4:18). We may have been smart, even brilliant, but we shut the doors and windows of our minds against the knowledge of God. We preferred illusions over truth (Romans 1:18). We crafted alternative realities where God was not glorious, Christ not worthy, sin not damnable, and holiness not desirable. Our minds, created to be like a garden of the Lord, became a field of thorns, a scorched land.
But in Christ, God is reclaiming his garden. He’s opening the doors and windows and letting the light back in. He has told us that one of the great tasks of the Christian life is “to be renewed in the spirit of your minds” (Ephesians 4:23). Pluck weeds and plant trees. Gather rocks and plow fields. Prune vines and build walls. Purify your mind.

Purify Your Mind

The purifying of our minds happens, in part, as we learn to habitually set our minds in certain directions — as we turn our mind’s eye from the worthless to the beautiful, from the defiled to the pure, from the false to the true. Like all repentance, such turning is not a onetime work, but a daily one, an hourly one, even a moment-by-moment one. Nor is it easy: changing our habits of thought is like carving new ruts in old roads. It will not happen spontaneously.
As we do set our minds in certain directions, and make holy thinking a habit, the effect will be like gradually opening the curtains: light and warmth from the God of glory will come in, making our thoughts bloom like flowers and rise like oaks of righteousness.
God tells us, in the book of Phillipians, to consistently set our minds in three directions: on glory above, on beauty below, and on people around.

1. Set your mind on glory above.

Their end is destruction, their god is their belly, and they glory in their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. (Philippians 3:19–20)
Paul reminds the Philippians of their heavenly citizenship directly after he warns them not to be like “enemies of the cross of Christ,” people who have “minds set on earthly things” (Philippians 3:18–19). By earthly things, Paul does not mean the gifts in God’s good creation, but rather sinful pleasures (see Colossians 3:5). Those who set their minds on earthly things have scrubbed heaven from the horizon of their minds, preferring to fill their heads with dark pleasures.
The antidote is to look up: lift your eyes to glory above, and walk often in the fields of heaven. But Paul will not let us speak vaguely of “glory above.” A mind set on high is not filled with a spiritual haze, but with a Person: Jesus Christ. “Our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior.” “Set your mind on glory above,” then, mainly means, “Set your mind on Christ and all that is yours in him.”
Think much of the Lord Jesus. Consider how he left his Father’s side and took the form of a servant. Ponder how he relinquished his rights in order to die for desperate sinners. Remember how he is now clothed in a glorified body, bearing the scars of our redemption and crowned with the highest name. Meditate on how he will one day “transform our lowly body to be like his glorious body,” and make everything broken about us whole (Philippians 2:6–11; 3:21). Only then will we know something of what it means to “have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus” (Philippians 2:5).
Search for this Jesus as you read your Bible day by day. Cast your mind in the mold of his goodness. Carry his promises with you in all the chambers of your head. Return often throughout the day to think of glory above.

2. Set your mind on beauty below.

Whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. (Philippians 4:8)
A mind set on heaven does not cease to think of earth. No: heaven sends us hunting through creation for all the marks of our Father’s handiwork. Thinking on beauty below is a matter of Christian obedience.
Too often, however, I substitute “whatever is lovely” for “whatever gives immediate gratification.” Many of us are content to set our minds on pleasures that sprint through our souls without leaving a trace. We need heaven to recalibrate our earthly tastes, so we move past snap delights to “approve what is excellent” — truly, enduringly excellent (Philippians 1:10).
Those with minds set on glory above will not ultimately be satisfied with trivialities below. We will search to find a deeper echo of the tune, something that sends us past the crust of life to the core. We will look for something to awaken us to the wonder of being image-bearers of the high God, in a broken but beautiful world, with the gospel on our lips and glory in our hearts (Philippians 1:27). We want something that will absorb us, that will take us outside ourselves and send us into Reality, with all its hard edges and bracing air, all its grand and intricate glory, all its raw and cultivated splendor.
We might, as our Savior was prone to do, regularly get out beneath a big sky and look at the birds of the air, the flowers of the field, the movement of clouds, and the habits of sheep. We might lose ourselves in some story that rekindles in us the glory of everyday life. We might find some hobby that rivets us and, for a few moments at least, makes us forget about ourselves as we run, hike, play, fix, write, craft, cook, and then kneel down to give thanks to the Giver of it all.

3. Set your mind on people around.

Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. (Philippians 2:4)
As we go on the hunt for beauty here below, we would be blind if we passed over those walking wonders all around us — those children of Adam, destined for immortality in either heaven or hell, whose interests Paul tells us to look to (Philippians 2:4).
This command to “look . . . to the interests of others” means more than “consider meeting others’ needs if they’re in your path and you have time.” This looking is, rather, proactive looking, attentive looking, the kind that would not happen apart from serious, creative thought. Look to means “Think, dream, plan, and study how to do the most good to those around you — and then get to it.”
We know this because Paul gives Jesus as our model of looking to the interests of others (Philippians 2:5–11). The cross was not a good work Jesus stumbled across, but one dreamt up in the merciful imagination of the triune God, and executed at extreme cost to himself. We are looking to the interests of others only if we reflect something of Jesus’s initiating, creative, and costly love, and are “genuinely concerned for [the] welfare” of those around us (Philippians 2:20).
The most well-balanced people in this world are those whose heads are so full of God and others that they have little time to circle around their own misfortunes. For many of us, then, perhaps the healthiest thing we could do with our minds is to absorb ourselves in the hopes, struggles, successes, and heartbreaks of another.

Think About These Things

The call to purify our minds is one we only begin in this life. Even the saintliest among us must stand guard over their mental garden, continually shooing away the crows of corrupt thoughts. Our thinking will bloom as it ought to only when we sink our minds into the soil of Mount Zion.
But much of our peace in this life, and much of the fruit we bear for God’s glory, comes as we heed the call to “think about these things” — to set our minds on glory above, on beauty below, and on people around. These are the windows that bring light and warmth to our minds, until the day Light himself will purify our minds completely.

Friday, May 10, 2019

Image result for The Most Important Promise in My Life
Some words penetrate so deeply into your soul that they change the way you think about everything — and the change is full of hope. That is what I would say the apostle Paul did for me when I was awakened to the all-encompassing logic of heaven in Romans 8:32. I was 23 years old.
When I saw this verse, as I had never seen it before, God implanted it so firmly in my soul that it became a lifelong, living agent of practical, hope-giving, life-altering power.
Of all the places in the Bible that provide a solid place to stand when all around you is shaking, this has been my foundation stone more than any other.
He who did not spare his own Son but gave him up for us all,
how will he not also with him graciously give us all things?

Heaven’s Logic

Romans 8:32 is a quintessential summary of the argument (and argument is the right word!) of the first eight chapters of Paul’s letter to the Romans. There is a logic to this greatest-of-all letters. I call it the logic of heaven.
“Of all the places in the Bible that provide a solid place to stand, this promise has been my foundation stone more than any other.”
This kind of logic has a technical name. You may or may not know the name of the logic, but you definitely know how to use it. You can call it an argument, or a logic, from the greater to the lesser. The technical name is a fortiori, which is Latin for from the stronger. The idea is this: if you have exerted your strength to accomplish something hard, then surely you can exert your strength to accomplish something easier. That’s an a fortioriargument.
So, suppose you say to your child, “Please run next door and ask Mr. Smith if we can borrow his pliers.” But your child says, “But what if Mr. Smith doesn’t want us to borrow his pliers?” How can you persuade your child that Mr. Smith will surely loan you his pliers? By using an a fortioriargument!
It goes like this: you say to your child, “Yesterday, Mr. Smith was happy to let us borrow his car all day long. If he was happy for me to borrow his car, he’ll be very willing for us to borrow his pliers.” Even children grasp a fortioriarguments. Loaning his car was a greater sacrifice than loaning his pliers. Therefore, it was harder to loan his car than it will be to loan his pliers. If he was inclined to do the harder thing, then he will be willing to do the easier thing. That’s the way we use a fortiori arguments.

Paul’s Fabulous a Fortiori

Now watch Paul use this kind of argument for the greatest event in the history of the world. He says, God did not spare his own Son but gave him up for us all. That’s the harder thing. Therefore, he will most certainly give us all things with him. That’s the easier thing. When this argument penetrates through the callouses of familiarity, it becomes gloriously hope-filled and all-encompassing.
I had read that verse all my life. But here I was at twenty-three, and for the first time, this logic — this God-inspired logic, this holy, heavenly, glorious, inexhaustible logic — penetrated into my soul and implanted itself so that it became an unshakable foundation and living root of hope and power. I’ll explain why in a moment. But first, focus with me for a moment on the content of the two halves of this verse.

Greatest Obstacle to Everlasting Happiness

First, think with me about the first half of Romans 8:32: “He who did not spare his own Son but gave him up for us all . . .”
What are the great obstacles between us and everlasting happiness? One obstacle is our sin. We are all sinners (Romans 3:23), and the wages of that sin is eternal death (Romans 6:23). Another obstacle is the wrath of God. If God is justly wrathful toward us in our sinful guilt, then we have no hope of everlasting happiness. And Paul leaves no doubt that we are under God’s wrath. We are in fact “children of wrath, like the rest of mankind” (Ephesians 2:3).
“When this argument penetrates through the callouses of familiarity, it becomes gloriously hope-filled and all-encompassing.”
Those seem to be the biggest obstacles between us and everlasting happiness. But are they? I think there is a bigger obstacle, one that will be much harder to overcome — the one Paul points to in this first half of Romans 8:32. This obstacle is God’s infinite love and joy toward the beauty and honor of his own Son.
See if you don’t hear this obstacle in the first half of Romans 8:32: “He who did not spare his own Son but gave him up for us all . . .” Paul expects us to feel the massive tension between the phrase his own Son and the phrase did not spare. This is supposed to sound like the hardest thing that was ever done — God’s sacrifice of the Son of God. “His own Son.”

Could God Hand Over His Own Son?

When Paul calls Jesus God’s own Son, the point is that there are no others like him, and he is infinitely precious to the Father. Twice while Jesus was on earth, God said, “This is my loved Son” (Matthew 3:1717:5, author’s translation). In Colossians 1:13, Paul calls him “the Son of his love” (author’s translation).
Jesus himself told the parable of the tenants, in which a master’s servants were beaten and killed by the wicked tenants when the servants came to collect the harvest that belonged to the master. The master, amazingly, decides to send his own son to try one more time to collect what was rightly his. Jesus describes this picture of God with these words: “He had still one other, a beloved son” (Mark 12:6). One son is all God the Father had. And he loved him infinitely.
The point of Romans 8:32 is that this love of God for his one and only Son was like a massive, Mount Everest obstacle standing between God and our salvation. Here was an obstacle almost insurmountable. Could God — would God — overcome his cherishing, admiring, treasuring, white-hot, infinite, affectionate bond with his Son and hand him over to be lied about and betrayed and denied and abandoned and mocked and flogged and beaten and spit on and nailed to a cross and pierced with a sword, like an animal being butchered and hung up on a rack?

God Did Not Spare Him

Would he really do that? If he would, then we could know with full certainty that whatever goal he was pursuing on the other side of that obstacle could never fail. There could be no greater obstacle. So whatever he was pursuing is as good as done.
“God himself handed over his Son. Nothing greater or harder has ever happened. Or ever will.”
The unthinkable reality that Romans 8:32 affirms is that God did it. He did hand him over. God did not spare him. You might say, Didn’t Judas hand him over (Mark 3:19)? Didn’t Pilate hand him over (Mark 15:15)? Didn’t Herod and the mobs of people hand him over (Acts 4:27–28)? Worst of all, didn’t we hand him over (1 Corinthians 15:3Galatians 1:41 Peter 2:24)? And perhaps most surprisingly, didn’t Jesus hand himself over (John 10:1719:30)? The answer to all those questions is yes.
But in Romans 8:32, Paul is penetrating through all these agents, all these instruments, of death. He is saying the most unthinkable thing: in and behind and beneath and through all these human agents, God was handing over his Son to death. “This Jesus [was] delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God” (Acts 2:23). In Judas and Pilate and Herod and the crowds and the Gentile soldiers and our sin and Jesus’s lamb-like submission, God himself handed over his Son. Nothing greater or harder has ever happened. Or ever will.

Easy Half of the Argument

Therefore, in Paul’s a fortiori argument, God has done the hardest thing to give us everlasting happiness. He did not spare his own Son but gave him up for us all. What does this guarantee? Paul puts it in the form of a rhetorical question (that means a question he expects us to immediately answer correctly): “How will he not also with him graciously give us all things?
Paul expects us to turn this into a strong, certain statement. Namely: “He most certainly will also with him graciously give us all things.”
Since God did not spare his own Son but gave him up for us all,
therefore, he will most certainly give us all things with him.
All things! This is not a promise of a trouble-free life. Four verses later, Paul says, “For your sake we are being killed all the day long; we are regarded as sheep to be slaughtered” (Romans 8:36).
“He will give us all things” means all things we need to do his will. All thingswe need to glorify him. All things we need to move from predestined to called to justified to glorified — that is, to everlasting happiness (Romans 8:30).
Since God did not spare his own Son, but gave him up for us all, therefore:
  • All things will work together for our good (v. 28).
  • We will be conformed to the image of his Son (v. 29).
  • We will be glorified (v. 30).
  • No one can successfully be against us (v. 31).
  • No charge shall stick against us (v. 33).
  • Nothing can separate us from the love of Christ (v. 35).
  • In tribulation and distress and persecution and famine and nakedness and danger and sword, we are more than conquerors (vv. 35–37).
  • Neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord (vv. 38–39).

My Hope Hangs on Romans 8:32

Now we circle back to the beginning. I said that when I was 23, this logic of heaven penetrated so deeply into my soul that it changed the way I think about everything — and that the change was full of hope. What I meant was this. This logic of heaven teaches that the Father’s not sparing the Son secures every promise I have ever trusted in, or ever will.
“I live my life every day by the promises of God. I owe every one of them to the logic of Romans 8:32.”
I live my life every day by the promises of God. I owe every one of them to the logic of Romans 8:32. Do you see how sweeping and all-encompassing this is for me? All my hope hangs on God’s promises. And all the promises (all things) are guaranteed by the logic of Romans 8:32.
Paul said, “All the promises of God find their Yes in [Jesus]” (2 Corinthians 1:20). That is because the Father did not spare his Son. He did it so that all things — all these promises — would be absolutely certain for those who trust him. I have fought all the battles of my life with the promises of God — battles against fear and lust and greed and pride and anger. Battles for courage and purity and contentment and humility and peace and love. All of them by the word of God — the promises of God.
Behind every one of those battles is the logic of heaven: “I did not spare my own Son; therefore, my promise to you cannot fail. I will help you. Go. Do what I have called you to do.”